LIKE czy AS

Słowa "as" i "like" używane są w języku angielskim do konstruowania porównań, w których odnosi się to, o czym mowa, do innego obiektu. Gdy chcemy powiedzieć, że coś 'jest takie jak (coś/ktoś)', 'wygląda jak (coś/ktoś)', 'robi coś jak (coś/ktoś)' zazwyczaj używamy konstrukcji "like (something)\", np.:

(1a) He was just like other men.
On był taki, jak wszyscy inni mężczyźni.
(1b) *He was just as other men.
(2) She looks like her mother.
Wygl1da jak własna matka.
(2) *She looks as her mother.
(3a) She dances like a prima ballerina.
Ona tańczy jak prima balerina.
(3b) *She dances as a prima ballerina.
(4a) The cloth was like wool.
Ten materiał był jak wełna.
(4b) *The cloth was as wool.

W porównaniach często używa się też wyrazu "as " Różnica między nimi sprowadza się do tego, że "like" łączy się z wyrażeniem rzeczownikowym, a "as" - ze zdaniem podrzędnym, np.:

(5) Her hat was grey as was her blouse.
Jej kapelusz był szary, tak jak jej bluzka.
(6) He was dressed as I was.
Był ubrany jak ja.
(7) He doesn\'t play chess as well as she does.
On nie gra w szachy tak dobrze, jak ona.

Jeśli zdanie podrzędne jest zredukowane do zaimka osobowego i czasownika posiłkowego (tak jak w przykładach (6-7)), w języku potocznym po "as" zazwyczaj opuszcza się czasownik, a zaimek przybiera formę przypadka zależnego. Trzeba jednak pamiętać, że niedozwolone jest tu pominięcie czasownika i pozostawienie zaimka osobowego w formie mianownikowej:

(8a) He was dressed as me.
Był ubrany jak ja.
(8b) *He was dressed as I.
(9a) He doesn\'t play chess as well as her.
On nie gra w szachy tak dobrze, jak ona.
(9b) *He doesn\'t play chess as well as she.

Słowo "as" występuje też często w znaczeniu 'jako\':

(10) As the captain I had access to the classified files.
Jako kapitan miałem dostęp do tajnych danych.
(11) She gave these chocolates to me as a present.
Dała mi te czekoladki jako prezent.

Gdybyśmy w zdaniu (10) w miejsce "as" wstawili "like\", zmienilibyśmy sens wypowiedzi:

(12) Like the captain I had access to the classified files.
Podobnie jak kapitan miałem dostęp do tajnych danych.

Wyraz "as" używany jest często w konstrukcji 'tak ... jak\': "as... as\"/\"so ... as" (ta ostatnia występuje tylko w zdaniach przeczących), np.:

(13a) He is as tall as Jacek.
On jest tak wysoki jak Jacek.
(13b) *He is so tall as Jacek.
(14a) Is he as tall as Jacek?
Czy on jest tak wysoki, jak Jacek?
(14b) *Is he so tall as Jacek?
(15a) He isn\'t as tall as Jacek.
On nie jest tak wysoki, jak Jacek.
(15a) He isn\'t so tall as Jacek.

Konstrukcja "as if" znaczy 'jak gdyby'. W mowie potocznej może ona być zastąpiona przez "like\", por.:

(16a) He walked as if he was drunk.
Chodził jakby był pijany.
(16b) He walked like he was drunk.
(17a) It sounded as if the music had stopped.
Zabrzmiało to tak, jakby muzyka ucichła.
(17b) It sounded like the music had stopped.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...