DEMONSTRATION czy MANIFESTATION

Wyraz “manifestation” oznacza ‘przejaw’, np.:(1) These mistakes are a manifestation of the minister’s incompetence.

Te błędy są przejawem niekompetencji ministra.Rzeczownik “manifestation” może się też odnosić do ‘wystąpienia objawów’, ‘ukazania się’ i jest wtedy niepoliczalny, np.:(2a) Manifestation of the disease in children is dramatic.

Objawy tej choroby u dzieci mają dramatyczny charakter.

(2b) *A manifestation of the disease in children is dramatic.W żadnym razie nie należy używać wyrazu “manifestation” w znaczeniu polskiej ‘manifestacji (demonstracji)’. W tym sensie możemy wykorzystać jedynie rzeczownik “demonstration”, np.:(3a) The king’s decision provoked public demonstrations.

Decyzja króla sprowokowała publiczne demonstracje.

(3b) *The king’s decision provoked public manifestations.Trzeba przy tym pamiętać, że zwrot ‘urządzać demonstrację’ to po angielsku “hold/organize/stage a demonstration”. Nie używa się w tym kontekście natomiast czasownika “make” (por. „DO” CZY „MAKE”).(4a) We held a peaceful demonstration.

Przeprowadziliśmy pokojową demonstrację.

(4b) *We made a peaceful demonstration.Omawianym rzeczownikom odpowiadają używane głównie w tekstach pisanych czasowniki „manifest (itself)” (‘przejawiać (się)’) i „demonstrate” (‘wykazywać, że coś jest prawdą,, często za pomocą metodycznego dowodu’ (przykład (6)), ‘pokazywać komuś, jak się coś robi’ (przykład (7)) oraz ‘demonstrować, np. na ulicy’ (przykład (8)), np.:(5a) In his essays and reviews Bernard manifested a profound dislike of intellectual complacency.

W swoich szkicach i recenzjach Bernard przejawiał głęboką niechęć do umysłowego samozadowolenia.

(5b) A profound dislike of intellectual complacency manifested itself in Bernard’s reviews and essays.

Głęboka niechęć do umysłowego samozadowolenia przejawiała się w szkicach i recenzjach Bernarda.

(6) In a series of carefully argued steps, the author demonstrates that values are bound up with facts.

Poprzez szereg ostrożnych kroków w argumentacji autor wykazuje, że wartości są związane z faktami.

(7) The chef demonstrated a useful technique for separating egg yolks.

Szef kuchni zademonstrował przydatną technikę oddzielania żółtek od białek.

(8) The students demostrated against top-up fees as a remedy for the crisis of university funding.

Studenci demonstrowali przeciwko opłatom wyrównawczym jako lekarstwu na kryzys finansowania uniwersytetów.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne DEMONSTRATION czy MANIFESTATION
Loading ...